Gratis minitraining: Holistisch leren kijken naar je gezondheid en welbevinden

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de dienstverlening van Sabah Holistische zorg, ingeschreven bij de kamer van Koophandel onder dossiernummer 72333995. Hierna te noemen “Sabah”.

Artikel 1. Begripsbepalingen
1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Sabah: Sabah Holistische zorg die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten aan klanten.
Klant: een natuurlijke of rechtspersoon die op basis van een overeenkomst diensten afneemt van Sabah.
Overeenkomst: een afspraak (zowel schriftelijk als mondeling) tussen de Klant en Sabah betreffende een overeengekomen dienstverlening als een behandeling, training, workshop of andere dienst.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1. Deze voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen en alle overeenkomsten tussen de Klant en Sabah.
2.2. Deze voorwaarden gelden ook voor diensten waarbij derden betrokken zijn namens Sabah.
2.3. Afwijkingen van deze voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk te zijn overeengekomen.
2.4. De algemene voorwaarden van de Klant zijn niet van toepassing.
2.5. Indien een in deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing.
2.6. Op de momenten dat Sabah niet strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn. Of dat Sabah in enige mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
2.7. Sabah mag op ieder moment de algemene voorwaarden wijzigen of aanvullen voor toekomstige diensten. Natuurlijk laat ik u dit binnen een redelijk termijn weten. De gewijzigde voorwaarden zijn binden vanaf de datum die is aangegeven.

Artikel 3. Overeenkomsten en prijzen
3.1. Voor een holistische behandeling geldt dat de Klant een behandelovereenkomst ondertekend. Deze is een onderdeel van de digitale vragenlijst die de Klant voor de eerste behandeling dient in te vullen en te retourneren aan Sabah. Wil de Klant om wat voor reden dan ook de digitale vragenlijst niet invullen, dan is er sprake van een mondelinge overeenkomst voor behandeling, welk ook rechtsgeldig is.
3.2. Voor het holistisch behandelen van minderjarige Klanten geldt een mondelinge dan wel schriftelijke toestemming van de ouders/voogden.
3.3. Met het aangaan van een holistische behandeling, training, workshop of andere dienst geeft de Klant aan akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van Sabah.
3.4. Sabah is gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten indien de Klant op haar verzoek geen zekerheid stelt voor betalings- en overige verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst.
3.5. De Klant wordt geacht de door Sabah gehanteerde tarieven en prijzen te kennen en daarmee akkoord te gaan.
3.6. De door Sabah opgegeven behandeltarieven zijn btw vrij.
3.7. De door Sabah opgegeven prijzen voor trainingen en workshops zijn exclusief btw.
3.8. De door Sabah gemaakte offertes en prijzen zijn vrijblijvend. Behalve als ik in de offerte een termijn voor aanvaarding heb gezet. Wordt de offerte niet binnen 14 dagen ondertekent, dan vervalt deze ook.
3.9. Een offerte is eenmalig. Voor toekomstige overeenkomsten kan de Klant dus niet uitgaan van dezelfde afspraken.
3.9. Sabah behoudt zich het recht offertes en prijzen te wijzigen indien ik dit noodzakelijk acht. En zijn de offertes gebaseerd op de bij mij beschikbare informatie.
3.10. Voor de holistische behandeling dient betaling te geschieden binnen 7 dagen na behandeldatum, onder vermelding van referentienummer. Voor trainingen en workshops geldt een betalingstermijn van 14 dagen na het ondertekenen van de offerte.
3.11. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Klant in verzuim. Over het openstaande deel van de vordering is de Klant een bedrag van € 10,- per week verschuldigd, waarbij een gedeelte van een week voor een hele week wordt beschouwd. Indien Sabah aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding door Sabah in aanmerking.

Artikel 4. Annulering
4.1. Het annuleren van een holistische behandeling kan kosteloos tot 24 uur voorafgaand aan het overeengekomen tijdstip. Afmelding binnen 24 uur van de afspraak wordt volledig in rekening gebracht.
4.2. Bij niet-verschijnen op een afspraak zijn eveneens de volledige kosten verschuldigd.
4.3. Voor het annuleren van een training of workshop geldt dat tot 2 weken voor aanvang van de training/workshop € 25,- administratiekosten in rekening worden gebracht. Bij annulering minder dan 2 weken voor aanvang van de training/workshop zal 50% van het totaalbedrag in rekening worden gebracht ongeacht de redenen. Voor annulering tijdens de uitvoering van de training/workshop zal geen restitutie plaatsvinden ongeacht de redenen.
4.4. Sabah is gerechtigd de overeenkomst te annuleren, zonder gehouden te zijn tot welke schadevergoeding dan ook. In het geval er sprake is van een te gering aantal deelnemers voor een training/workshop, naar inzicht van Sabah, wordt de training/workshop geannuleerd en eventueel betaalde gelden zullen worden gerestitueerd op de rekening van de Klant.
4.5. Sabah is volledig vrij om zonder opgave van redenen een Klant te weigeren voor een holistische behandeling en tot het volgen van een training/workshop. Eventuele betaalde gelden zullen worden gerestitueerd op de rekening van de Klant.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst
5.1. Indien Sabah haar verplichtingen niet kan nakomen vanwege omstandigheden die bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft Sabah het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt.

Artikel 6: intellectuele eigendom 
6.1. Op alle door Sabah verstrekte materialen berust copyright. Materialen die verstrekt worden mogen op geen enkele wijze, zonder toestemming van Sabah, gebruikt worden naar en door derden, worden gekopieerd/gescand, worden vermenigvuldigd of enigerwijs openbaar gemaakt worden.
6.2. De Klant is verplicht de stukken op eerste verzoek aan Sabah te retourneren, bij overtreding als bedoeld in artikel 6.1 van deze Algemene Voorwaarden staat een boete van € 300,- per dag.
6.3. Het maken van beeld- en geluidsmateriaal tijdens een holistische behandeling is niet toegestaan.
6.4. Het maken van beeld- en geluidsmateriaal tijden een training of workshop is alleen mogelijk met een schriftelijke toestemming van Sabah.
6.5. Sabah kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verspreiden van beeld- en geluidsmateriaal door derden

Artikel 7. Aansprakelijkheid
7.1. Sabah zal de overeenkomst naar beste behoren en volgens de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. 7.2. De Klant dient ervoor te zorgen dat alle gegevens, waarvan Sabah aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Sabah verstrekken. Sabah is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, welk is ontstaan door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
7.3. Sabah is niet aansprakelijk voor het uitblijven van het beoogde effect tijdens of na een behandeling.
7.4. Sabah is niet aansprakelijk voor eventuele onverwachte bijwerkingen van de behandeling waarvan alvorens de behandeling te starten niet afdoende reden was om aan te nemen dat deze bijwerkingen zouden kunnen optreden.
7.5. Indien Sabah aansprakelijk mocht zijn voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid van Sabah beperkt tot de factuurwaarde van de overeenkomst; het gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
7.6. Sabah is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade.
7.7 De Klant is en blijft volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor haar handelingen in een behandeling en/of training/workshop.
7.8. Sabah is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor wat de Klant na de behandeling, training/workshop met de opgedane kennis/informatie doet.
7.9. Worden bepaalde onderdelen van de Overeenkomst door derden vervuld, dan is Sabah voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk.
7.10. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Sabah.

Artikel 8. Geheimhouding
8.1. De geheimhoudingsplicht is vastgelegd in de privacyverklaring

Artikel 9. Klachten- en geschilregeling
9.1. Sabah doet er alles aan om op een goede en respectvolle manier de Klant hulp te bieden. Mocht er desondanks een klacht zijn, dan dient deze uiterlijk binnen 7 dagen doorgegeven worden per e-mail of telefonisch. Zo mogelijk wordt samen direct tot een oplossing gekomen.
9.2. Iedere klacht wordt vertrouwelijk behandeld.
9.3. Partijen komen overeen geschillen naar beste eer en geweten te behandelen en zorg te dragen dat een voor alle partijen aanvaardbaar vergelijk nagestreefd wordt binnen redelijk te noemen grenzen en termijn. Via de VBAG is Sabah aangesloten bij een geschillencommissie. Komen de partijen er samen niet uit dan, kan de klant contact opnemen middels de volgende link:
https://vbag.nl/algemene-informatie/klachten.html
9.4. Partijen zullen pas een beroep op de rechter of toezichthouder doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
9.5. De rechter nabij de vestigingsplaats van Sabah is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Sabah het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

× Bericht via WhatsApp